บุคลากร

อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
(ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : lawan.t@yru.ac.th


อาจารย์สุไลยา กุวิง
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : sulaiya.k@yru.ac.th


อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา
(หัวหน้างานด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : usanee.p@yru.ac.th


อาจารย์อาลียะห์ มะแซ
(หัวหน้างานอาเซียนศึกษาและภาษามลายู)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : aleemasae@gmail.com


นางสาวนิปัทมา การะมีแน
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : nipattama.c@yru.ac.th


นางปวีณ์ริศา หลักทรัพย์
(พนักงานพิมพ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : Paveerisa.l@yru.ac.th