บุคลากร

ผศ.ดร.สุกินา อาแล
(ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : sknrl@gmail.com


อาจารย์วันทนี แสงคล้ายเจริญ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : wan_ta_nee@hotmail.com


อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
(หัวหน้างานด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : varavejbhisis.y@yru.ac.th


อาจารย์อาลียะห์ มะแซ
(หัวหน้างานอาเซียนศึกษาและภาษามลายู)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : aleemasae@gmail.com


นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม
(นักวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : narawadee.n@yru.ac.th


นายยุทธนา ภานุมาศ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : yuttana.p@yru.ac.th