ประกาศ/ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย ศภอ.

19 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ/ระเบียบมหาวิทยาลัย