ศภอ.นำนักศึกษาเข้าสอบภาษาอังกฤษ TOEIC

25 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2566 รักษาการอธิการบดี ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ศภอ. อ.ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ได้กล่าวโอวาท ให้กำลังใจส่งนักศึกษาจำนวน 180 คน เพื่อเดินทางเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในกิจกรรม YRU FIGHT FOR TOEIC 2023 PROJECT ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR

ในระดับ B1 ซึ่งจัดสอบโดย ศูนย์สอบ Center for Professional Assessment (CPA Thailand) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่