ศภอ.ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

27 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม2566 อาจารย์ซูฮัยซะห์ ดอเลาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหัวหน้างานภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษณ ในกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย "English for Early childhood Teachers" ให้กับบุคลากรและผู้สอน เพื่อนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้ก่อเกิดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา