แบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (อัตลักษณ์มลายู)

October 4, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอความร่วมมือจากนักศึกษา มรย. รหัส 58 ทุกท่าน ที่ได้เข้าเรียนและสอบอัตลักษณ์มลายูผ่านระบบ e-Learning ในการทำแบบสอบถามตามโครงการพัฒนาและทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านภาษา (อัตลักษณ์มลายู) ได้ที่https://goo.gl/forms/09rCF6FPBHyPjof73

ขอขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้