อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากร (English in the Workplace for Communication)

April 29, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

            ด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มีโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English in the Workplace for Communication) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 30 คน ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 (เวลา 09.00 - 15.00 น.) ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

            จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม และสามารถอ่านรายละเอียดพร้อมกรอกข้อมูลการสมัครตามเอกสารแนบและส่งมายัง ศภอ. ผ่านทางอีเมล clas@yru.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศภอ. ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์: 073-299620 ภายในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด