ขอเชิญชวนลงทะเรียนเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx ฟรี!!

3 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx เวอร์ชั่นออนไลน์ ผ่านระบบ e-learning โดยบุคลากรทุกท่านต้องทำแบบสอบถาม ดังตอ่ไปนี้ https://docs.google.com/a/yru.ac.th/forms/d/1LdMu8AAITJT6TgLvkCK2htg0QC8Rkg3DJJBr8HZoCw8/viewform     เพื่อขอรับรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่บทเรียน Speexx จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณธนภัทร) โทร 073-299699 ต่อ 23200 

ทั้งนี้ได้แนบไฟล์แสดงวิธีการเข้าสู่ระบบการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx มาด้วย หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่:สำนักงานศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 073-299620 หรือหมายเลขภายใน 18400

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด