มหาวิทยาลัยราชภัฏะลาจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

16 พฤศจิกายน 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งนำทีมบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ที่เข้ามารับหน้าที่ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 มีนโยบายตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยงานขับเคลื่อนคุณภาพบัณฑิต ด้านภาษาและอาเซียนศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีเป้าหมายและพันธกิจที่ชัดเจน รวมทั้ง เพื่อเป็นหน่วยบริการชุมชนในพื้นที่บริการในจังหวัดชายแดนใต้ในด้านภาษาและอาเซียนศึกษาด้วย
     มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ซี่งมีทั้งบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์จากสาขาด้านภาษาอังกฤษและภาษามลายูเป็นคณะกรรมการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล เป็นประธานคณะทำงาน และ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นที่ประธานที่ปรึกษาในการดำเนินงาน ได้เสนอร่างระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา พ.ศ. 2557  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมี ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีท่าน จรินทร์ ตันชัชวาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานกรรมการ และนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิจารณา ดังนี้
    ครั้งที่ 1 นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 28 กันยายน 2557  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล เป็นผู้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557 ซึ่งสภาฯ มีมติให้ปรับแก้ไขในสาระสำคัญบางประเด็น ได้แก่ หลักการและเหตุผลการขอจัดตั้ง โครงสร้างองค์กร พันธกิจและวัตถุประสงค์
    ต่อมาได้นำเสนอในครั้งที่ 2 เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา  ได้นำหลักการและร่างระเบียบฯ ที่ได้ปรับแก้แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2557 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้อนุมัติให้จัดตั้ง "ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (Center of Languages and ASEAN Studies: CLAS, Yala Rajabhat University: YRU) โดยใช้ชื่อย่อภาษาไทย คือ "ศภอ." ตาม  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557 เป็นหน่วยงานระดับกอง บริหารงานในลักษณะหน่วยงานอิสระที่ประกาศโดยมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นตรงต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น วันที่  "14 พฤศจิกายน" ของทุกปี จึงถือเป็นวันก่อตั้งหรือวันเกิดของ "ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

   

 

 
*'''ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557''' ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะประธานดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา พร้อมคณะทำงาน อาจารย์วรเวทพิศิษย์ ยศศิริ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวนราวดี นราพงษ์เกษม นักวิเทศสัมพันธ์  เข้านำเสนอหลักการและเหตุผล พร้อมรายละเอียดการขอจัดตั้ง "ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา" รวมทั้งเสนอ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในระเบียบวาระที่ 5.3 และ 5.4 ตามลำดับ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นอนุมัติจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เป็นหน่วยงานอิสระระดับกอง ขึ้นตรงต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในที่ประชุมสภาฯ ในวันดังกล่าว มีรองศาสตราจารย์ ดร.อิมรอฮิม ณรงค์รักษาเขต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
*ดังนั้น จึงนับได้ว่าวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเกิดของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และเริ่มดำเนินกิจการของศูนย์ภาษาตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา