กิจกรรม "English Career Activity"

28 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศภอ. ได้ร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษอ๊อกฟอร์ด จัดกิจกรรม "English Career Activity" ซึ่งเป็นการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เช่น การเป็นช่างภาพ การเป็นหมอผ่าตัด เป็นต้น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเพ็ญศิริ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนรัชตะวิทยา และโรงเรียนอนุบาลยะลา