เมื่อวันที่ 6 มค.59 ที่ผ่านมา ศภอ. ได้จัดประชุมหาร

January 10, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เพื่อนำโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหักับนศ.มรย.ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่อธิการบดีมุ่งเน้นให้นศ.มรย.มีความเป็นเลิศทางวิชาการในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้