อบรมการใช้ Speexx ระบบ Online

8 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx ระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษาสาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจำนวน 35 คนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ได้แก่ ฟังพูดอ่านและเขียนด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 25-601 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา