ประกาศผลการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา

February 28, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา

โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอาหรับ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

 

  1. ประกวดทำอาหารแดนมังกร

 - ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ได้แก่ นางสาวซารีม๊ะ สือแม / นางสาวนาซีรา รอเสะ และนายซารีฟ ลือแบซา

 - ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลที่ 2) ได้แก่ นางสาวมาเรียนี สาและ / นางสาว ยารีย๊ะ มามุ และนางสาวไซนับ ซาและ

 - ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ได้แก่ นางสาวนาอีหม๊ะ สาแม / นางสาวนูรุลอีมาน อูเซ็ง และนางสาวอามีรูน ยือแร

  1. แข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ (Public Speaking)

 - ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ได้แก่ นางสาวมูนีเราะ นาวี

 - ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลที่ 2) ได้แก่ นางสาวรอฮายา เยาะ

 - ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ได้แก่ นางสาวฟาอีซะห์ กาเด๊าะ

  1. ประกวดคัดลายมือภาษาไทย

- ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ได้แก่ นางสาวซากีเราะ บือโต

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลที่ 2) ได้แก่ นายนุรอาซีซี บูกุ

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ได้แก่ นางสาวนูรมี อูแม

  1. แข่งขันออกเสียงภาษาอังกฤษ

- ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ได้แก่ นางสาวมารีเยาะ มาหิเละ

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลที่ 2) ได้แก่ นางสาวแอนนิต้า  เต๊ะเด็ง

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ได้แก่ นางสาวอนันดา  บุญมา

  1. แข่งขันตอบคำถามรอบรู้ ASEAN Quiz

- ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ได้แก่ นายนุรอาซีซี  บูกุ / นายอามีน  ดือรายีสอฮอ และนายอาเเพนดี้  สุหลง

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลที่ 2) ได้แก่ นางสาวฮัสนะห์ รอเหม / นางสาวนิฟัตมา  เบ็ญสิเดะ และนางสาวซูไฮนี  อาแว

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ได้แก่ นางสาวนาซีเราะห์  กูโน / นางสาวนูรวาตี  โดฆา และนางสาวฮายาตี  มามะ

  1. แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู

- ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ได้แก่ นางสาวนูรฮัม  ฮะซา

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลที่ 2) ได้แก่ นางสาววิชุตา  ฮะยีตำมะลัง

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ได้แก่ นางสาวมารีณี  วาเลาะ

  1. ประกวดคัดอักษรอาหรับ

- ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ได้แก่ นายโซเฟียน  ดาโอะ

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลที่ 2) ได้แก่ นางสาวอามานี  สามะอะ

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ได้แก่ นางสาวซอฟียา  แวยูนุ 

  1. ประกวดอ่านทำนองเสนาะ

- ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) ได้แก่ นางสาวอรัญญา  ศรีโยม

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลที่ 2) ได้แก่ นางสาวนาเดีย  เจะสะตำ

- ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) ได้แก่ นางสาวภาวิณี  เหตุมัน