ประชุมการจัดทำข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ YRU-SET

21 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            ศูนย์ภาษาฯ ร่วมกับคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดประชุม เรื่อง การจัดทำข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ YRU-SET ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 60 เพื่อยกระดับและวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้แนวทางในการจัดทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#YRUTEST #YRUSET