Indonesian Art and Culture Scholarship 2018

22 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

              ด้วยสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย (Indonesian Art and Culture Scholarship 2018) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในเขตภูมิภาคอาเซียนที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่ความสัมพันธไมตรีทางการฑูตระหว่างประเทศทั่วโลก

ระยะเวลาของทุน 
    ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 โดยเป็นทุนประเภท Non-degree

ความครอบคลุมของทุน
•    ค่าเทอม (รวมทั้งกิจกรรมพิเศษของหลักสูตร)
•    ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ขาไปและขากลับ
•    สิ่งอำนวยความสะดวก (อาหารและที่พัก)
•    ค่าโดยสารในพื้นที่ระหว่างโครงการ
•    ประกันสุขภาพ (ผู้สมัครพึงมี)
•    เบี้ยเลี้ยงต่อเดือน 2,000,000.- รูเปียห์ (4,820.- บาท)

การส่งใบสมัคร
             ส่งถึงสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ที่อยู่เลขที่ 19 อำเภอ สะเดา ตำบล บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

            ทั้งนี้ หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. โทร. 073-299620 ต่อ 18400 หรือ iacs@kemlu.go.id