ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล

24 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย และปัจจุบันท่านเป็นคณะกรรมการการสอบ TU-GET ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เป็นคณะกรรมการการสอบ CEFR แห่งประเทศไทย, เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยและยังเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางแก่คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในการจัดทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา YRU-SET (Yala Rajabhat University Standard English Test) เมื่อวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

               ในนามของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 #YRUTEST #YRUSET