ประชุม ศภอ.ครั้งที่ 1/2561

19 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             บ่ายวันนี้ (18 ม.ค.61) รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ศภอ.ครั้งที่ 1/2561 ว่าด้วยเรื่องทิศทางและนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์ภาษาฯ เพื่อพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา