อบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Management)

3 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            บ่ายวันนี้ (2 ก.พ.61) ศภอ.โดยอาจารย์วันทนี แสงคล้ายเจริญ และอาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Management) ให้แก่คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในชุดข้อสอบที่จะนำมาสอบวัดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปในอนาคต 

#YRU #CLAS #YRUSET