ประกาศการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60

March 7, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประกาศกำหนดการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียนวิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในระบบ Thai MOOC แล้วเท่านั้น)
กำหนดการมีดังนี้
            1) ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/exam 
            2) ประกาศรายชื่อและตารางสอบในวันที่ 6 เม.ย. 2561 
            3) สอบวันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
*หมายเหตุ 
            นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบในครั้งนี้ จะต้องเข้าเรียนวิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในระบบ Thai MOOC แล้วเท่านั้น และสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนสอบในรอบถัดไป
 
ช่องทางการติดต่อ:
- ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620