ประมวลภาพกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา (14 มี.ค. 61)

March 15, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          ภาพบรรยากาศกิจกรรม Language & Arts หัวข้อ "Bag Painting" และ "Kite Painting" ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา วันที่ 14 มี.ค. 2561 ณ ศูนย์ภาษาฯ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ในนาม ศภอ. ขอขอบคุณคณาจารย์จากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ และสาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม ที่สละเวลาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมสนุกกันในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป 

#YRU #CLAS #Language&Arts