ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู

April 3, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

           ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รหัส 60 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบ (คลิก) : https://bit.ly/2q2Zk0H

ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบ 
    - แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
    - แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชนต่อผู้คุมสอบ
    - ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ขณะทำการสอบ
    - ควรถึงห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนจะเริ่มการสอบ และหากมาสอบสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

หมายเหตุ
    - สำหรับนักศึกษารหัส 60 คนใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบในรอบนี้ ให้ลงทะเบียนสอบในรอบถัดไป โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
    - กรณีที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาในวันเดียวกันนั้น ให้นักศึกษาเข้าสอบให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงตามไปเข้าร่วมกิจกรรมของกองพัฒฯ ในภายหลัง

#YRU #CLAS #อัตลักษณ์ภาษามลายู