จัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู รหัส 60

April 9, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (9เม.ย.61) #ศภอ.ได้จัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) และสอบโดยใช้ระบบ YRU e-Training ณ ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

#ทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู #ระดับปริญญาตรี #รหัส60