กิจกรรม "English for Communication" (รุ่นที่ 2 วันสุดท้าย)

15 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ (SMP) ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรม "English for Pleasure" และ 2) กิจกรรม "English for Communication" โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จาก 9 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ได้แก่ 1) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา 2) โรงเรียนดำรงวิทยา 3) โรงเรียนสุทธิ ศาสน์วิทยา 4) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 5) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 6) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 7) โรงเรียนประทีปวิทยา 8) โรงเรียนตาร์เบียคตุลวาตัน และ 9) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์

          #ศภอ. ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร นักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน และสุดท้ายนี้ ศภอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันของตนเองได้ครับ 

#YRU #CLAS #SMP #English4Pleasure #English4Communication #Accomplished