ศภอ.รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

July 10, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (9ก.ค.60) สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ ประธานกรรมการ อาจารย์อรวรรณ กมล กรรมการ อาจารย์อุบล ตันสม กรรมการ และนางสาวฟารีซัน วาแม เลขานุการ ทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

#YRU #CLAS #SAR.