ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตลักษณ์มลายู (ป.ตรี รหัส 59)

July 17, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์


        ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.45 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คลิกเพื่อดูตารางสอบช่วงที่ 1 (เวลา 13.00 - 14.45 น.) : https://goo.gl/8A3WSc
คลิกเพื่อดูตารางสอบช่วงที่ 2 (เวลา 15.00 - 16.45 น.) : https://goo.gl/J8hwy1

ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบ 
    - แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
    - แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชนต่อผู้คุมสอบ
    - ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ขณะทำการสอบ
    - ควรถึงห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนจะเริ่มการสอบ และหากมาสอบสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

หมายเหตุ
     สำหรับนักศึกษารหัส 59 คนใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบในรอบนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบให้ทราบต่อไป

#YRU #CLAS #อัตลักษณ์ภาษามลายู