จัดทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (YRU-SET)

July 21, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (21ก.ค.61) ณ ห้องซาลัค อาคารวิทยาการจัดการ #ศภอ.ได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (YRU-SET) เพื่อทดลองมาตรฐานของข้อสอบ โดยเทียบกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งใช้ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 จาก 4 คณะ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบครั้งนี้

            #ศภอ. ขอขอบคุณคณาจารย์จากทุกหลักสูตรและตัวแทนนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดย ศภอ.จะนำผลที่ได้ไปพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป

#YRUSET #YRU #CLAS