โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

December 22, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          วานนี้ (21 ธ.ค.61) ศูนย์ภาษาฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดปฐมนิเทศและทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูและนักเรียนในประเทศไทยต่อไป