ศภอ.จัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู

January 21, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา (19-20 มกราคม 2562) ทางศภอ.ได้จัดการทดทอบความรู์อัตลักษณ์ภาษามลายูให้นักศึกษารหัส 60-61 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารไอที