กิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจ

7 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวาน (วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) ทางศภอ.ได้จัดกิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา

โดยได้รับเกิยรติจากอาจารย์สุไลยา กุวิง อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาจีน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี