กิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจ

7 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวาน (วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) ทางศภอ.ได้จัดกิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา

โดยได้รับเกิยรติจากอาจารย์สุไลยา กุวิง อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาจีน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page