กิจกรรมประกวดร้องเพลงสากลและแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษามลายู

15 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางศุนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากลและการแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษามลายู โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างๆให้แก่นักศึกษา

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เป็นผู้เปิดพิธีและกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทั้งสองกิจกรรม