กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมSpeexx

28 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวาน (วันที่27 กุมภาพันธ์ 2562) ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรม "อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม SPEEXX"

ณ ห้อง Self-Access Center SAC ชั้น7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด เป็นวิทยากรในการบรรยาย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยได้