สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(YRU SET) สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปี 2560

March 5, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาจะดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU SET) สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปี 2561

ทั้ง 4 คณะ ตามรหัสนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

คณะครุศาสตร์  รหัส 57

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 58

คณะวิทยาการจัดการ รหัส 58 

คณะวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รหัส 58

โดย ศภอ.จะจัดสอบใน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ และ อาคารเรียนรวม 18 (หลังตึก 20)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางห้องสอบได้ที่่นี่   ตารางสอบ น.ศ.รหัส 57  ตารางสอบน.ศ.รหัส 58

หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับเกิยรติบัตร