ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมปฏิบัติการเขียน RESUME

March 5, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเขียน RESUME 

ในวันพุธืั้ 16 มีนาคม 2562 ณ ห้อง SAC ชั้น 7 อาคารไอที 

รายชื่อผู้เข้าอบรม