เปิดลงทะเบียนสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู รหัส 60 - 61

March 13, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษากำหนดให้มีการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 – 61 โดยจะดำเนินการสอบในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562  เวลา  08.00 – 16.30 น.

โดยจะเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562

ผ่านระบบของกองบริการการศึกษา (eduservice.yru.ac.th/exam)

**สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรอบที่ 3  ต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบ 100 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

   ณ ห้องการเงิน อาคาร 20 ชั้น 1 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบ