ประกาศรายชื่่อผู้เข้าสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู รหัส 60 -61

March 25, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61  ในวันที่ 9 เมษายน 2562 

เวลา 08.30 - 10.00 และ 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบ (คลิก) : https://1th.me/MP5W

ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบ 
    - แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
    - แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรเข้าสอบ
    - ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ขณะทำการสอบ
    - ควรถึงห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนจะเริ่มการสอบ และหากมาสอบสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

หมายเหตุ
    - สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 3 ต้องแสดงบัตรเข้าสอบต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ
   

#YRU #CLAS #อัตลักษณ์ภาษามลายู