ประกาศการปฐมนิเทศและลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทรหัส 59 - 61

7 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาจัดการปฐมนิเทศและลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทรหัส 59 -61

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 20 ชั้น 10 ห้อง 20-1002 

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นครั้งที่ 3 จะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนจำนวน 100 บาท ณ ห้องการเงินในวันและเวลาที่กำหนด

โดยทาง ศภอ.จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป