ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561

16 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561

สอบเมื่อวันสุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,545 คน จากการลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,617 คน

โดยมีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 236 คน

สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์สามารถติดต่อขอรับประกาศนียบัตรได้ที่ ศภอ. ชั้น 7 ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค 62 เป็นต้นไป

https://1th.me/jg7e  

https://1th.me/00gy