ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท รหัส 59 - 61

21 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ทาง ศภอ.จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท รหัส 59 - 61 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 

เวลา 09.00-11.30 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 25-601 

หมายเหตุ :  ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรเข้าสอบและหูฟังมาด้วย  

                 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบมาสายเกิน 15 นาที เข้าสอบ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ https://1th.me/Seqc