ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 พ.ค 62 ที่ผ่านมาทาง ศภอ.ได้ทำการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 59 - 61 สาขาการสอนอิสลามศึกษา 

จำนวนทั้งสิ้น 34 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 25-601  อาคารไอที ชั้น7 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบสอบทั้งสิ้นจำนวน 20 คน

ดาวโหลดที่นี่ https://1th.me/r3gv