ศภอ.การประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน YRU-SET

14 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ทางศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน YRU-SET ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและข้อสอบวัดมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ โรงแรมเซนทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อสอบมาตรฐาน YRU Test