ปฐมนิเทศและลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

6 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและลงทะเบียนเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รหัส 59-62 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ เปิดพิธีและกล่าวโอวาทแก่นักศึกษา โดยในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน