ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รหัส 59 - 62

September 27, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รหัส 59 - 62 

โดยทางศภอ.จะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยจะแบ่งห้องสอบออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-405 สำหรับของนักศึกษาระดับปริญญาโท และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-401 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 

หมายเหตุ  ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวและอุปกรณ์หูฟังมาด้วย และไม่อนุญาติให้นักศึกษาเข้าสอบในกรณีที่มาสายเกิน 15 นาที 

 

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับปริญญาโท     https://bit.ly/2mLVxpS  

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับปริญญาเอก    https://bit.ly/2lUeDK6