ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2562

18 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและเอาเซียนศึกษาได้เปิดทำการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรหัส 59 - 62 ครั้งที่ 2/2562

ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ อาคารเทคโลโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ในการนี้ ศภอ.จจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบดังนี้ 

ระดับปริญญาโท https://bit.ly/33F1iFL

ระดับปริญญาเอก https://bit.ly/33FCSvR

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวเข้าสอบและอุปกรณ์หูฟังมาด้วย