ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรหัส 59 - 62 ครั้งที่ 2

21 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรหัส 59 - 62 ครั้งที่ 2

สอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

โดยระดับปริญญาโทมีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 30 คน สอบผ่าน 20 คน สอบไม่ผ่าน 1 คน 

ระดับปริญญาเอก มีผู้ลงทะเบียนสอบ 12 คน สอบผ่าน 12 

โดย ศภอ. จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสอบรอบที่ 3 อีกครั้ง วันที่ 24 ตุลาคม 2562 และจะสอบรอบที่ 3 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหน้าเพจ ศภอ.

ผลการสอบระดับปริญญาโท https://bit.ly/2VXcvPB

ผลการสอบระดับปริญญาเอก https://bit.ly/2qw8BBy