ประกาศลงทะเบียนสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู รหัส 60-62

29 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดลงทะเบียนสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 62 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบได้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 - 5 ธ.ค. 62
eduservice.yru.ac.th/exam โดยจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยทาง ศภอ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในวันที่ 6 ธ.ค. 62 ทางหน้าเพจ ศภอ