ประชุมจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปี 2563

16 มกราคม 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 มค. 2563 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเตรียมจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระยะ 4 ปี เพื่อเป็นแผนหลักในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รวมทั้งรองรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านทักษะและความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มประเมินทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2562 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยรองธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตัวแทนจากคณะฯ 4 คณะ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ