ประชุมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่บรรจุใหม่

17 มกราคม 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเรื่อง การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการศึกษาที่บรรจุใหม่ เพื่อเป็นแผนหลักในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยรองธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะฯทั้ง 4 คณะ และผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ