อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ค่าย 1 YRU-English Camp 2020

5 กุมภาพันธ์ 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 และวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดอบรม YRU-English Camp 2020 (ค่าย1) โดยมีอาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มาเป็นประธานพิธีเปิด และมีนักศึกษาจากสาขาภาษาอังกฤษมาเป็นพิธีกรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทางศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 ท่าน อาจารย์อรรถวิทย์ บังหงษ์ อาจารย์พนิตตา อุทัยเภตรา และ อ.ดร.อัฐพล อัฐนาค เพื่อที่จะคัดนักศึกษาเข้าค่าย 2