อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ YRU-English Camp 2020 ค่าย 2

17 กุมภาพันธ์ 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดรมอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ YRU-English Camp 2020 ค่าย 2 ณ ห้องประชุมนังกา และห้องหยาง ถาว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติให้โอวาทแก่นักศึกษาในกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน YRU - ENGLISH CAMP 2020 (ค่าย 2) รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มรภ.ยะลา กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถช่วยพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษจนเป็นทักษะที่ติดตัว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป อีกทั้งให้ศึกษาเตรียมสอบ TOEFL ITP เสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาตามพระราโชบาย ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 และได้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้คะแนน TOP ของห้อง ที่ผ่านจากค่าย 1