อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ YRU-English Camp 2020 (ค่าย 3)

10 มีนาคม 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2563 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ YRU-English Camp 2020 (ค่าย 3) ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านจากค่าย 2 โดยวิทยากรในการจัดอบรมมาจากบริษัท จุลละมณฑล จำกัด กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม (หยาง ถาว) 23-301 และ ห้องประชุม (นัง กา) 23-303 ชั้น 3  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  เพื่ออบรมเข้าสู่ในการการสอบ TOEFL ITP