นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพรามันศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

14 สิงหาคม 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 และ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพรามัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.1)  ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาเข้าดูงานจำนวน 65 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศและเป็นการเปิดโลทัศน์ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในกิจกรรมดังกล่าว